Hlasuj za projekt

O programe

Grantový program pre školské projekty Menu pre zmenu 2017/18

 

Cieľ
Cieľom grantového programu "Menu pre zmenu" je podporiť praktické aktivity škôl, zamerané na globálne vzdelávanie v oblasti zodpovednej spotreby potravín.

 

Potraviny, ktoré konzumujeme, nepôsobia len na náš organizmus. Ich produkcia a spotreba má priamy dopad na klímu, využitie zdojov ako napríklad voda, či pôda ale aj schopnosť ľudí uživiť sa a viesť dôstojný život doma a za hranicami. Chceme podporiť školské komunity, ktoré získajú možnosť objavovať, ako jedlo tvaruje svet a poukázať tak na globálne trendy ako:

 • plytvanie potravinami;
 • rastúca vzdialenosť medzi farmármi a konzumentmi;
 • neudržateľná spotreba vysoko spracovaných potravín (potraviny, ktoré prešli veľkým množstvom krokov pri ich výrobe, napr. vajíčka sú nespracované, chlieb je mierne spracovaný ale sušienky, chipsy, či čokoládové tyčinky sú vysoko spracované) a prítomnosť palmového oleja v polovici spracovaných potravín;
 • strata sezónnosti (Prestávame jesť lokálne sezónne potraviny, ktoré rastú aktuálne v danom období, napr. reďkovky na jar, jahody v lete, hrušky na jeseň. Kupujeme potraviny, ktoré sú dostupné počas celého roka, no pricestovali z veľkej diaľky alebo rástli vo vyhrievaných skleníkoch) ;

 • zvyšujúca sa spotreba mäsa a mliečnych produktov (environmentálne a etické problémy živočíšnej výroby);

 • zrýchľujúca sa strata rozmanitosti (V histórii ľudstva sa vypestovalo 7000 odrôd rastlín, no dnes sa 75 percent svetových potravín vyrába z 12 odrôd a 5 druhov zvierat) .

Globálny pohľad na potraviny, prostredníctvom praktických činov na škole slúži aj ako motivačný príklad pre ďalšie školy, miestnu komunitu alebo rodičov.

   

  Kliknite pre viac informácií

  PROGRAM PODPORÍ 10 ŠKOLSKÝCH PROJEKTOV, KTORÉ SA ZAMERAJÚ NA:

  • aktivity zamerané na zamedzenie plytvaniu potravinami a vzdelávanie v oblasti problémov výživy v rozvojových krajinách, (napr. zistiť, koľko jedla sa v školskej jedálni vyhodí a nájsť možnosti, ako toto množstvo znížiť, rozlišovať medzi dátumom spotreby a minimálnou dobou trvanlivosti, vymyslieť recepty na spracovanie zvyškov jedla, nájsť spôsoby, ako čo najlepšie skladovať potraviny, vytvorenie vermikompostu, atď.);
  • mapovanie a prepojenie lokálnych výrobcov potravín so školskou a miestnou komunitou;
  • zisťovanie pôvodu potravín a podmienok ich produkcie (lokálne vs. dovoz, dopad na životné prostredie, potravinové míle, uhlíková stopa, virtuálna voda, pracovné podmienky a mzdy producentov/spracovateľov potravín, BIO, Fair trade, Organic);
  • zavedenie opatrení vylučujúcich vysoko spracované potraviny a potraviny obsahujúce palmový olej zo školského prostredia (Produkcia vysoko spracovaných potravín prináša rôzne environmentálne problémy. Pečenie, vyprážanie, mrazenie a sušenie sú metódy, ktoré sa pri výrobe takýchto potravín používajú a spotrebujú množstvo energie. Spracované potraviny sú teda oveľa náročnejšie na zdroje, než nespracované ako napr. ovocie, zelenia, vajíčka, atď. Odporúčaná aktivita napr.: zistiť, koľko vysoko spracovaných potravín a potravín s palmovým olejom si nosia žiaci na desiatu, ponúka školský bufet/automat a hľadanie alternatív);
  • vzdelávanie v oblasti problematiky etických aspektov a dopadov živočíšnej výroby na životné prostredie a hľadanie alternatív;
  • vzdelávanie a praktické aktivity v oblasti druhovej rozmanitosti plodín a zvierat využívaných v poľnohospodárstve (napr. tvorba záhrad so starými odrodami lokálnych plodín, identifikácia a ochutnávka plodín z lokálnych odrôd, vytvorenie banky semien – zozbieranie semien a organizácia výmenného trhu);
  • vytvorenie a propagácia informačných kampaní zameraných na témy programu Jedlá zmena (inšpirácie tu: http://bit.ly/2pAmA6L);
  • inovatívne formy vzdelávania - rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a iné.

  Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú činnosť žiakov  v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v prospech lokálnej komunity, kde žijú. Dôraz by sa mal klásť na vzdelávanie, informovanie, konkrétne výsledky a zmeny, ktoré budú udržateľné aj po skončení projektu.

   

  GRANTOVÉ PODMIENKY

  Predložený projekt je v súlade s cieľom grantového programu.

  Škola môže podať iba jednu žiadosť o grant.

   

  VÝŠKA GRANTU

  Max. výška finančnej podpory pre jeden projekt je 500,- eur. Celkovo bude podporených 10 školských projektov.

   

  OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

  Materské, základné a stredné školy.

   

  KRITÉRIÁ PRE HODNOTENIE ŽIADOSTÍ O GRANT

  • zapojenie žiakov, ďalších skupín, partnerov do prípravy a realizácie projektu;
  • prínos v oblasti ochrany životného prostredia;
  • zapracovanie globálneho vzdelávania v oblasti globálneho rozmeru produkcie potravín;
  • hmatateľnosť výstupov, využitie miestnych zdrojov, efektívnosť využitia financií;
  • informačný a vzdelávací dosah na celú školskú komunitu, prípadne obec a pod.;
  • pokračovanie aktivít, resp. využitie výsledkov aj po ukončení projektu.

   

  JEDNÝM Z HLAVNÝCH KRITÉRIÍ GRANTOVEJ VÝZVY JE REÁLNA/MERATEĽNÁ POZITÍVNA ZMENA.

   

  HARMONOGRAM GRANTOVÉHO KOLA „MENU PRE ZMENU“

  Vyhlásenie výzvy 10. máj 2017
  Uzávierka prijímania žiadostí 4. jún 2017
  Výber 20 škôl odbornou porotou 5.-11. jún 2017
  Spustenie verejného hlasovania na webe 12. jún 2017
  Uzavretie verejného hlasovania 25. jún 2017
  Vyhlásenie výsledkov 27. jún 2017
  Realizácia projektov 2. september - 30. november 2017

  Odkazy a inšpirácie

  Hlasovanie projektov